دیوار مهربانی

همه ما کلی وسیله توی خونه داریم که بهشون احتیاجی نیست و ممکنه ازشون خسته شده باشیم. باور نکردنیه، اما با همین وسایل غیرضروری می تونیم خیلی ها رو خوشحال کنیم؛ کافیه گوشی تون رو بردارید و اون ها رو به راحتی هدیه بدین!

در انجام کارهای خوب از هم سبقت بگیریم :)


logo logo logo

فرهنگ دیوار مهربانی

نیاز داری، بردار. نیاز نداری، بذار